YoWindow.com Forecast by yr.no


V pondělí 14.10.2019 se od 15.00 hod. v Havířově na MFK uskuteční zápas U18 české fotbalové reprezentace s reprezentací Turecka - INFORMACE

Fotografie ze školy v přírodě najdete - ZDE (přístupové údaje má p. uč. Majdyšová)

Kroužek Gymnastiky a Rope skippingu ve šk. roce 2019/2020 - INFORMACE

ZE ZÁJMOVÉHO KROUŽKU GYMNASYIKY - ZDE

Environmentální vyúčtování - ZDE
16. 10. - přírodovědný Klokan (8. a 9. třídy)

16. 10. - prezentace SOŠ Net Office (9.A)

17. 10. - prezentace SOŠ Net Office (9.B)


Jídelní lístek najdete na stánkách ZŠ Moravská

Nabízená jídla si můžete prohlédnout zde

Projekt NENECH TO BÝT - stránky projektu


Příručka pro rodiče - JAK ZAJISTIT BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU
Podpořte projekt


2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10


Počet návštěv od 30. 3. 2016

počítadlo.abz.cz

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům patří rozšíření oblasti primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Rozdělení rolí, vytvoření časového prostoru na poskytované služby, zkvalitnění vzdělávání školních poradenských pracovníků, týmová práce a spolupráce se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství, tj. pedagogicko-psychologickými poradnami/PPP/, speciálně pedagogickými centry/SPC a dále mimo školství s informačně-poradenskými středisky úřadů práce, vede k vytváření prostoru pro operativní poskytování kvalitnějších školních poradenských služeb.


Služby ŠPP poskytují:
Výchovný poradce pro 1. stupeň - Mgr. Denisa Siwková
Výchovný poradce pro 2. stupeň - Mgr. Jiří Václavínek
Školní speciální pedagog - Mgr. Alena Urbanová
Školní metodik prevence - Mgr. Zuzana Majdyšová


Pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým:

 • třídní učitelé

 • učitel - metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu

 • učitelé vzdělávací oblasti Svět práce a učitelé výchov


Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště:

 • poradenská služba poskytovaná ve škole žákům, rodičům i pedagogům

 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáků mimořádně nadaných

 • zkvalitnění péče o žáky se SVP, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto žáků

 • prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova...)

 • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve škole

 • omezení školní neúspěšnosti, průběžná a dlouhodobá péče o nadané žáky

 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky

 • poskytování služeb kariérového poradenství a poskytování informací o možnostech uplatnění po ZŠ

 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

 • ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.


Výchovný poradce:

Mgr. Denisa Siwková - VP pro 1. stupeň
Email: siwkova@zssvetle.cz
Tel: 596411038
Konzultační hodiny: po dohodě kdykoli

Mgr. Jiří Václavínek - VP pro 2. stupeň
Email: vaclavinek@zssvetle.cz
Tel: 596411038
Konzultační hodiny: po dohodě kdykoli
Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, informační a metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.


Poradenská činnost:

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesním cestě žáků

 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzdělávání /Volba povolání/ a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě povolání

 • individuální šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání

 • poradenství a metodická podpora učitelům

 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích a organizace exkurzí žáků 8. a 9. ročníků do vybraných průmyslových podniků

 • včasná intervenci při aktuálních výchovných a vzdělávacích problémech u jednotlivých žáků

Metodická a informační činnost:

 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách kariérového rozhodování žáků

 • metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc

 • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných důvodů

 • informuje rodiče a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a o možnostech využití jejich odborných služeb

 • organizuje individuální porady, a výchovné komise se zákonnými zástupci při řešení výchovných a výukových problémů žáků

Specifické činnosti:

 • ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další postupy

 • sleduje spolu s metodikem prevence projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy/šikanování, vandalismus, brutalita, kriminalita/, navrhuje nápravná opatření

 • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s Policií ČR


Školní metodik prevence:

Mgr. Zuzana Majdyšová
Email: majdysova@zssvetle.cz
Tel: 596411038


Metodické a koordinační činnosti:

 • koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu

 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, rasismu a xenofobie, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování

 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování

 • individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání

 • koordinace a spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem prevence, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování

 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Informační činnost:

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům

 • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností

 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování


Školní speciální pedagog:

Mgr. Alena Urbanová
Email: urbanova@zssvetle.cz
Tel: 596411038
Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami všech dalších žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.


Činnost speciálního pedagoga:

 • zajišťování péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací a výchovné práce školy

 • poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

 • zajišťuje poradenské konzultace pro zákonné zástupce žáků a pedagogické pracovníky

 • nabízí poradenskou a konzultační pomoc zákonným zástupcům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • poskytuje metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky pedagogickým pracovníkům školy, pomáhá vytvářet a koordinovat individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory

 • koordinace spolupráce se speciálním pedagogickým centrem, pedagogicko -psychologickou poradnou a dalšími institucemi z hlediska řešení problematiky inkluze a integrace žáků