YoWindow.com Forecast by yr.no


V pondělí 14.10.2019 se od 15.00 hod. v Havířově na MFK uskuteční zápas U18 české fotbalové reprezentace s reprezentací Turecka - INFORMACE

Fotografie ze školy v přírodě najdete - ZDE (přístupové údaje má p. uč. Majdyšová)

Kroužek Gymnastiky a Rope skippingu ve šk. roce 2019/2020 - INFORMACE

ZE ZÁJMOVÉHO KROUŽKU GYMNASYIKY - ZDE

Environmentální vyúčtování - ZDE
16. 10. - přírodovědný Klokan (8. a 9. třídy)

16. 10. - prezentace SOŠ Net Office (9.A)

17. 10. - prezentace SOŠ Net Office (9.B)


Jídelní lístek najdete na stánkách ZŠ Moravská

Nabízená jídla si můžete prohlédnout zde

Projekt NENECH TO BÝT - stránky projektu


Příručka pro rodiče - JAK ZAJISTIT BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU
Podpořte projekt


2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10


Počet návštěv od 30. 3. 2016

počítadlo.abz.cz

PREVENCE

Vážení rodiče,
naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.
Děkujeme za Vaši podporu.


Školní preventivní strategie 2018-2022 je k nahlédnutí zde

Minimální preventivní program 2019-2020 je k nahlédnutí zde


Šikana:
Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese), která ohrožuje naplňování zásad a cílů vzdělávání ve škole a školském zařízení.
V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je nezbytný pro harmonický rozvoj osobnosti a efektivní výuku. Na rozdíl od jiných druhů násilí, se kterými se setkáváme ve školním prostředí, je šikana zvlášť zákeřná, protože často zůstává dlouho skrytá. Tak i při relativně malé intenzitě šikany může u jejích obětí docházet k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky a k postupné deformaci vztahů v kolektivu.
Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných stádiích více či méně vyskytuje téměř v každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je třeba klást na budování otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů mezi žáky ve třídě a samozřejmě i mezi všemi členy společenství školy.
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky např. v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Rovněž se může realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu.
Kyberšikana je jednou z forem psychické šikany. Je to zneužití ICT (informačních a komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost.

Přímé varovné signály šikanování mohou být např.:
• posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet;
• kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým tónem;
• nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil;
• příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem;
• skutečnost, že se žák podřizuje ponižujícím a panovačným příkazům spolužáků;
• nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k nucení spoluúčasti na nich;
• honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí;
• rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout;
• žák se snaží bránit cestou zvýšené agrese, podrážděnosti, odmlouvání učitelům apod.

Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.:
• žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády;
• při týmových sportech bývá jedinec volen do družstva mezi posledními;
• při přestávkách vyhledává blízkost učitelů;
• má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený;
• působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči;
• stává se uzavřeným;
• jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje;
• jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené;
• zašpiněný nebo poškozený oděv;
• stále postrádá nějaké své věci;
• odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy;
• mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy;
• začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole;
• odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.

Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování:
• za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi;
• dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.;
• dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem;
• nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat i strach;
• ztráta chuti k jídlu;
• dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem;
• dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu);
• usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!";
• dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně;
• dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad;
• zmínky o možné sebevraždě;
• odmítá svěřit se s tím, co ho trápí;
• dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze;
• dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí;
• dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům;
• dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma;
• své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.);
• dítě se vyhýbá docházce do školy;
• dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku.

Webové stránky s tématikou školní šikany a kyberšikany
• Společenství proti šikaně, www.sikana.org
• E-Nebezpeci pro učitele, www.e-nebezpeci.cz
• Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.ncbi.cz

Kontakty
• Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz
• Poradna webu Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz
• Internet poradna, www.internetporadna.cz
• Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu internetu, www.horkalinka.cz
• Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu, www.napisnam.cz