YoWindow.com Forecast by yr.no


V pondělí 14.10.2019 se od 15.00 hod. v Havířově na MFK uskuteční zápas U18 české fotbalové reprezentace s reprezentací Turecka - INFORMACE

Fotografie ze školy v přírodě najdete - ZDE (přístupové údaje má p. uč. Majdyšová)

Kroužek Gymnastiky a Rope skippingu ve šk. roce 2019/2020 - INFORMACE

ZE ZÁJMOVÉHO KROUŽKU GYMNASYIKY - ZDE

Environmentální vyúčtování - ZDE
16. 10. - přírodovědný Klokan (8. a 9. třídy)

16. 10. - prezentace SOŠ Net Office (9.A)

17. 10. - prezentace SOŠ Net Office (9.B)


Jídelní lístek najdete na stánkách ZŠ Moravská

Nabízená jídla si můžete prohlédnout zde

Projekt NENECH TO BÝT - stránky projektu


Příručka pro rodiče - JAK ZAJISTIT BEZPEČNOST DĚTÍ NA INTERNETU
Podpořte projekt


2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10


Počet návštěv od 30. 3. 2016

počítadlo.abz.cz

Základní informace o škole

Základní škola Havířov na ul. K. Světlé byla založena v roce 1968. Škola, kterou v současné době navštěvuje 429 žáků, je pavilónového typu se světlými chodbami a velmi pěkným nádvořím, na kterém žáci tráví za příznivého počasí přestávky a které využívají rovněž k výuce a mimoškolní činnosti.

Prostory pro výuku jsou dostatečné. Kmenové třídy jsou doplněny odbornými učebnami F, CH, PŘ, HV, VV, třemi učebnami VT, dvěma učebnami cizích jazyků, dílnami a cvičnou kuchyňkou. K pohybovým aktivitám ve výuce i v rámci školních sportovních soutěží a akcí žáci využívají prostornou tělocvičnu, baletní sálek, víceúčelové hřiště s běžeckou dráhou a skokanským sektorem (vše s umělým povrchem) a travnatou plochou pro další sportovní vyžití.

Vyučující i žáci mají přístup na internet, k dispozici vyučujícím jsou rovněž kopírovací a laminovací stroje, scanner a všechny učebny jsou vybavené dataprojektorem a 17 interaktivními tabulemi. Učebny se využívají nejen pro výuku, ale i pro zájmovou činnost. Ve škole je k dispozici rovněž žákovská a učitelská knihovna. Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni, pravidelně se obnovuje a doplňuje.

Ve škole jsou vybudovány bezbariérové vstupy do přízemí pavilonů a tělocvičny, ve spojovací chodbě jsou instalovány dvě šikmé schodišťové plošiny pro invalidy.

Naše škola nabízí žákům zájmové kroužky a celou řadu pedagogy organizovaných školních i mimoškolních akcí, kterými obohacujeme volný čas dětí. Do povědomí široké veřejnosti již vstoupila profilace naší školy, a to výukou gymnastiky pro pohybově nadané dívky prováděnou formou nepovinného předmětu a zájmových kroužků. Tato pohybově taneční činnost je přístupná i pro chlapce. Dále se žákyně mohou zapojit do cvičení v týmu Maniak aerobik.

Výuku cizích jazyků je organizována od 1. ročníku – anglický jazyk, od 7. ročníku si žáci volí z dalších jazyků (německý, ruský jazyk).

Součástí práce naší školy je zapojení do projektů dotovaných státem, Evropskou unií, regionálními firmami. O naší úspěšnosti se můžete dočíst v záložce „Škola a projekty“.

Úspěšně spolupracujeme s mateřskými školami, pořádáme pro budoucí prvňáčky sportovní soutěže, projektové dny a umožňujeme jim setkání s našimi žáky a vyučujícími přímo v hodinách. Pro rodiče budoucích prvňáčků každoročně připravujeme Den otevřených dveří spojený s programem a prohlídkou školy.

Žáci školy mají zajištěné stravování ve školní jídelně s možností výběru až ze tří jídel (objednávání probíhá po internetu) a dále mají k dispozici školní bufet.

Školní družina má 4 oddělení s klasickým vybavením.1. Vzdělávání

 • ve šk. roce 2018/2019 vlastní školní vzdělávací program Harmonie ducha i těla se zaměřením na pohybovou výchovu, informatiku, cizí jazyky ve všech ročnících

 • podpora vytváření zdravého a příjemného klimatu ve škole

 • podpora výuky cizích jazyků a informatiky zařazováním volitelných a nepovinných předmětů

 • zařazování projektové výuky do vzdělávacího programu

 • zapojení do krátkodobých i dlouhodobých soutěží, olympiád, podporování zájmové činnosti jednotlivců nebo skupin žáků (podpora sportovních, hudebních nebo jazykových talentů, žáků nadaných v matematických či přírodovědných oborech)

 • získávání grantů pro zvyšování kvality ve vzdělávání

 • prohlubování multikulturní výchovy při výuce

 • výuka čtenářské a finanční gramotnosti, ochrana člověka za mimořádných událostí, dopravní výchova, obrana státu, zdravý způsob života, etická, mediální a sexuální výchova, problematika šikany, kyberšikana a obecné kriminality

 • soustavná spolupráce s MŠ ve spádové oblasti


2. Škola a rodina

 • efektivní komunikace mezi učiteli a žáky, vyučujícími a rodiči, vedením školy a pedagogickými pracovníky

 • využití tradičních akcí školy (třídnické hodiny, třídní schůzky rodičů, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, exkurze, výlety, projektové dny)

 • nabídka volnočasových aktivit pro žáky v odpoledních hodinách

 • aktivní práce Školního parlamentu

 • organizace Dnů otevřených dveří, zvláště pro rodiče a děti z mateřských škol a širší občanskou veřejnost

 • spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálním pedagogickým centrem, s městskou a státní policií, odborem sociálněprávní ochrany dětí při MMH

 • vhodná motivace zákonných zástupců, aby měli sami zájem pracovat v SRPŠ, Radě školy nebo při školních akcích


3. Vnější prostředí

 • vybudování školy otevřené pro všechny - rodiče, zájmové organizace - podpora aktivit kroužků v odpoledních hodinách)

 • otevření školy veřejnosti v oblasti sportovního vyžití ve sportovním areálu

 • důslednou prezentací zlepšení informovanosti veřejnosti o veškerých aktivitách školy – public relations, a tím docílení pozitivního image školy, vlastní logo školy, propagační materiály o škole

 • vydávání školního časopisu KAROLINKA

 • informační tabule při třídních schůzkách

 • pravidelná aktualizace internetových stránek školy

 • vyhledávání dalších partnerů pro možnou spolupráci

 • pokračování v dobré spolupráci se zřizovatelem školy

 • zajišťování sponzorů školy


4. Materiálně - technické vybavení školy

 • zvýšení kvality vybavení odborných učeben: VT1, VT2, VT3, CJ1, CJ2, VV, F, CH, PŘ, dílny, cvičná kuchyňka

 • vybavení zbývajících tříd stavitelným nábytkem

 • moderní atletická dráha a skokanský sektor

 • vybavení kabinetů učitelů a odborných učeben další PC technikou, propojení internetovou a intranetovou sítí

 • vnější plášť školy je kompletně revitalizovaný – výměna všech oken, zateplení obvodových zdí, nové fasády a barevné řešení jednotlivých pavilonů i s logem školy

 • rekonstrukce chodníků v okolí školy

 • nový nábytek, opravy dveří a podlahová krytina ve školní jídelně

 • zlepšení celkového prostředí školy v případě schválení nadačních projektů

 • zlepšení přírodního okolí školy – vykácení poškozených a zdraví ohrožujících dřevin a vysazení nových


5. Oblast personalistiky

 • podpora a vytváření podmínek pro celoživotní vzdělávání učitelů (dlouhodobé, rozšiřující a specializační studium, hlavně studium cizích jazyků, ale i krátkodobé monotematické akce)

 • komunikace se všemi zaměstnanci školy, nejen při řešení problémů

 • správná motivace pedagogického sboru při formování vztahu pedagoga ke škole

 • týmové řešení problémů v rámci dobře fungujících předmětových komisí, celého pedagogického sboru a vytváření pozitivního klimatu školy

 • udržení maximální aprobovanosti všech vyučujících

 • vytvoření optimálních podmínek pro práci pedagogů

 • vyhledávání silných a slabých stránek vzdělávacího procesu na základě vlastní autoevaluace, odhalování možných rizik a nacházení nových příležitostí pro rozvoj školy


Naším společným cílem je nastavit takový styl práce, který otevírá žákům prostor k individuálnímu způsobu osvojování učiva, což je motivuje a aktivuje. Musíme využívat všech schopností dětí, především jejich přirozené zvídavosti a touhy po samostatnosti. Vytvářet podmínky pro to, aby žák chodil do školy rád a se zájmem. Přesvědčit ho o tom, aby chápal učitele jako zkušenějšího člověka, u kterého hledají pomoc, aby se sám zajímal o učitele a společnou práci. Chceme u žáků rozvíjet kompetence, které jsou nezbytné pro život v 21. století a vybavit je schopnostmi umět se učit, umět řešit problémy, být komunikativní, Vytvořit si základní mravní a estetické postoje své osobnosti, na základě vlastního hodnotového žebříčku si vytvořit jasné názory a postoje.


Naše děti nejsou méně chytré než ty v předchozích generacích. Musíme jenom nacházet nové cesty, jak je přesvědčit o tom, že se vzdělávají pro sebe a svou budoucnost.


Život má ten smysl, který mu dáme. (Seneca)

Havířov, 1. září 2017                                Mgr. Jiří Kotaška (ředitel školy)