ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
Doučování
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná
ZŠ Havířov - Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná

Škola

Škola

Základní škola Havířov na ul. K. Světlé byla založena v roce 1968.  Škola, kterou v současné době navštěvuje 446 žáků, je pavilónového typu  se světlými chodbami a velmi pěkným nádvořím, na kterém žáci tráví za  příznivého počasí přestávky a které využívají rovněž k výuce a  mimoškolní činnosti.

Prostory pro výuku jsou dostatečné. Kmenové  třídy jsou doplněny odbornými učebnami F, CH, PŘ, HV, VV, třemi učebnami  VT, dvěma učebnami cizích jazyků, dílnami a cvičnou kuchyňkou. K pohybovým aktivitám ve výuce i v rámci školních sportovních soutěží a  akcí žáci využívají prostornou tělocvičnu, baletní sálek, víceúčelové hřiště s běžeckou dráhou a skokanským sektorem (vše s umělým povrchem) a  travnatou plochou pro další sportovní vyžití.

Vyučující i žáci mají přístup na internet, k dispozici vyučujícím jsou rovněž kopírovací a  laminovací stroje, scanner a všechny učebny jsou vybavené dataprojektorem a 21 interaktivními tabulemi. Učebny se využívají nejen pro výuku, ale i pro zájmovou činnost. Ve škole je k dispozici rovněž  žákovská a učitelská knihovna. Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni, pravidelně se obnovuje a doplňuje.

Ve škole jsou  vybudovány bezbariérové vstupy do přízemí pavilonů a tělocvičny, ve spojovací chodbě jsou instalovány dvě šikmé schodišťové plošiny pro tělesně handicapované žáky.

Naše škola nabízí žákům zájmové kroužky a celou řadu pedagogy organizovaných školních i mimoškolních akcí, kterými obohacujeme volný čas dětí. Do povědomí široké veřejnosti již vstoupila  profilace naší školy, a to výukou gymnastiky pro pohybově nadané dívky  prováděnou formou zájmových kroužků. Tato  pohybově taneční činnost je přístupná i pro chlapce. Dále se žáci i žákyně mohou zapojit do kroužků košíkové, stolního tenisu, florbalu, trénují u nás i Mažoretky KIRA.

Výuka anglického jazyka je organizována od 1. ročníku – v rámci ostatních předmětů, ve 2. roč. 1 hodinou, od 3. do 9. roč. – 3 hodiny týdně. Od 7. ročníku si  žáci volí z dalších jazyků (německý, ruský jazyk).

Součástí práce  naší školy je zapojení do projektů dotovaných státem, Evropskou unií,  regionálními firmami. O naší úspěšnosti se můžete dočíst v záložce  „Škola a projekty“.

Úspěšně spolupracujeme s mateřskými školami,  pořádáme pro budoucí prvňáčky sportovní soutěže, projektové dny a  umožňujeme jim setkání s našimi žáky a vyučujícími přímo v hodinách. Pro rodiče budoucích prvňáčků každoročně připravujeme Den otevřených dveří  spojený s programem a prohlídkou školy.

Žáci školy mají zajištěné  stravování ve školní jídelně s možností výběru až ze tří jídel (objednávání probíhá po internetu), mají dispozici buď čip nebo kartu ISIC, která má pak i mnohostranné další využití.

Školní družina má 4 oddělení s moderním vybavením.

1. Vzdělávání

 • školní vzdělávací program Harmonie ducha i těla se zaměřením na pohybovou výchovu, informatiku, cizí jazyky  ve všech ročnících    
 • podpora vytváření zdravého a příjemného klimatu ve škole  
 • podpora výuky cizích jazyků a informatiky zařazováním volitelných a nepovinných předmětů    
 • zařazování projektové výuky do vzdělávacího programu     
 • zapojení do krátkodobých i dlouhodobých soutěží, olympiád,  podporování zájmové činnosti  jednotlivců nebo skupin žáků (podpora  sportovních, hudebních nebo jazykových talentů, žáků nadaných v  matematických či přírodovědných oborech)    
 • získávání grantů pro zvyšování kvality ve vzdělávání   
 • prohlubování multikulturní výchovy při výuce    
 • výuka čtenářské a finanční gramotnosti, ochrana člověka za mimořádných událostí, dopravní výchova, obrana státu, zdravý způsob  života, etická, mediální a sexuální výchova, problematika šikany, kyberšikana a obecné kriminality  
 • soustavná spolupráce s MŠ ve spádové oblasti    

2. Škola a rodina

 • efektivní komunikace mezi učiteli a žáky, vyučujícími a rodiči, vedením školy a pedagogickými pracovníky    
 • využití tradičních akcí školy (třídnické hodiny, třídní schůzky  rodičů, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, exkurze, výlety,  projektové dny)    
 • nabídka volnočasových aktivit pro žáky v odpoledních hodinách    
 • aktivní práce Školního parlamentu
 • organizace Dnů otevřených dveří, zvláště pro rodiče a děti z mateřských škol a širší občanskou veřejnost    
 • spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálním  pedagogickým centrem, s městskou a státní policií, odborem  sociálněprávní ochrany dětí při MMH  
 • vhodná motivace zákonných zástupců, aby měli sami zájem pracovat v SRPŠ, Radě školy nebo při školních akcích    

3. Vnější prostředí

 • vybudování školy otevřené pro všechny - rodiče, zájmové organizace - podpora aktivit kroužků v odpoledních hodinách)    
 • otevření školy veřejnosti v oblasti sportovního vyžití ve sportovním areálu    
 • důslednou prezentací zlepšení informovanosti veřejnosti o veškerých  aktivitách školy – public relations, a tím docílení pozitivního image  školy, vlastní logo školy, propagační materiály o škole    
 • vydávání školního časopisu KAROLINKA  
 • informační tabule při třídních schůzkách    
 • pravidelná aktualizace internetových stránek školy  
 • vyhledávání dalších partnerů pro možnou spolupráci    
 • pokračování v dobré spolupráci se zřizovatelem školy    
 • zajišťování sponzorů školy  

4. Materiálně - technické vybavení školy

 • zvýšení kvality vybavení odborných učeben: VT1, VT2, VT3, CJ1, CJ2, VV, F, CH, PŘ, dílny, cvičná kuchyňka    
 • vybavení tříd stavitelným nábytkem  
 • moderní atletická dráha a skokanský sektor    
 • vybavení kabinetů učitelů a odborných učeben další PC technikou, propojení internetovou a intranetovou sítí    
 • vnější plášť školy je kompletně revitalizovaný – výměna všech oken,  zateplení obvodových zdí, nové fasády a barevné řešení jednotlivých  pavilonů i s logem školy  
 • rekonstrukce chodníků v okolí školy  
 • nový nábytek, opravy dveří a podlahová krytina ve školní jídelně  
 • zlepšení celkového prostředí školy v případě schválení nadačních projektů    
 • zlepšení přírodního okolí školy – vykácení poškozených a zdraví ohrožujících dřevin a vysazení nových  

5. Oblast personalistiky

 • podpora a vytváření podmínek pro celoživotní vzdělávání učitelů  (dlouhodobé, rozšiřující a specializační studium, hlavně studium cizích  jazyků, ale i krátkodobé monotematické akce)    
 • komunikace se všemi zaměstnanci školy, nejen při řešení problémů  
 • správná motivace pedagogického sboru při formování vztahu pedagoga ke škole  
 • týmové řešení problémů v rámci dobře fungujících předmětových  komisí, celého pedagogického sboru a vytváření  pozitivního klimatu  školy    
 • udržení maximální aprobovanosti všech vyučujících  
 • vytvoření optimálních podmínek pro práci pedagogů  
 • vyhledávání silných a slabých stránek vzdělávacího procesu na  základě vlastní autoevaluace, odhalování možných rizik a nacházení  nových příležitostí pro rozvoj školy  


Naším společným cílem je  nastavit takový styl práce, který otevírá  žákům prostor k individuálnímu  způsobu osvojování učiva, což je  motivuje a aktivuje. Musíme využívat  všech schopností dětí, především  jejich přirozené zvídavosti a touhy po  samostatnosti. Vytvářet podmínky  pro to, aby žák chodil do školy rád a  se zájmem. Přesvědčit ho o tom,  aby chápal učitele jako zkušenějšího  člověka, u kterého hledají pomoc,  aby se sám zajímal o učitele a  společnou práci. Chceme u žáků rozvíjet  kompetence, které jsou nezbytné  pro život v 21. století a vybavit je  schopnostmi umět se učit, umět  řešit problémy, být komunikativní,  Vytvořit si základní mravní a  estetické postoje své osobnosti, na  základě vlastního hodnotového  žebříčku si vytvořit jasné názory a  postoje.

Naše děti nejsou méně chytré  než ty v předchozích generacích. Musíme  jenom nacházet nové cesty, jak  je přesvědčit o tom, že se vzdělávají  pro sebe a svou budoucnost.

Život má ten smysl, který mu dáme. (Seneca - římský filozof -4 - 65 př. n. l.)

„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“  (Karel Čapek - český spisovatel 1890 – 1938)

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“ (neznámý autor)


Havířov, 1. září 2021

Mgr. Jiří Kotaška 

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít