Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí
Vítejte na stránkách ZŠ K. Světlé, Havířov - Podlesí

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.  K hlavním cílům patří rozšíření oblasti primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.  Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Rozdělení rolí, vytvoření časového prostoru na poskytované služby,  zkvalitnění vzdělávání školních poradenských pracovníků,  týmová práce a spolupráce se specializovanými poradenskými pracovišti ve  školství, tj. pedagogicko-psychologickými poradnami/PPP/,  speciálně pedagogickými centry/SPC a dále mimo školství s  informačně-poradenskými středisky úřadů práce, vede k vytváření prostoru  pro operativní poskytování kvalitnějších školních poradenských služeb.

 

Služby ŠPP poskytují:
Výchovný poradce - Mgr. Denisa Siwková
Školní speciální pedagog - Mgr. Alena Urbanová
Školní metodik prevence - Mgr. Zuzana Majdyšová

Pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým:

 • třídní učitelé    
 • učitel - metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu    
 • učitelé vzdělávací oblasti Svět práce a učitelé výchov    

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště:

 • poradenská služba poskytovaná ve škole žákům, rodičům i pedagogům    
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáků mimořádně nadaných 
 • zkvalitnění péče o žáky se SVP, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto žáků    
 • prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova...)    
 • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve škole    
 • omezení školní neúspěšnosti, průběžná a dlouhodobá péče o nadané žáky  
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky    
 • poskytování služeb kariérového poradenství a poskytování informací o možnostech uplatnění po ZŠ  
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními    
 • ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)    

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

 

Výchovný poradce:

Mgr. Denisa Siwková
Email: siwkova@zssvetle.cz
Tel: 596 411 038
Konzultační hodiny: úterý 7.00-7.45, ostatní dny dle dohody

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, informační a metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Poradenská činnost:

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesním cestě žáků    
 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství –  kariérovým vzdělávání /Volba povolání/ a diagnosticko-poradenskými  činnostmi zaměřenými k volbě povolání    
 • individuální šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a  interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a  analýzy preferencí v oblasti volby povolání    
 • poradenství a metodická podpora učitelům    
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních  poradenských střediscích a organizace exkurzí žáků 8. a 9. ročníků do  vybraných průmyslových podniků    
 • včasná intervenci při aktuálních výchovných a vzdělávacích problémech u jednotlivých žáků    

 

Metodická a informační činnost:

 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách kariérového rozhodování žáků    
 • metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc    
 • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují  z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných  důvodů    
 • informuje rodiče a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a o možnostech využití jejich odborných služeb
 • organizuje individuální porady, a výchovné komise se zákonnými zástupci při řešení výchovných a výukových problémů žáků    

 

Specifické činnosti:

 • ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další postupy    
 • sleduje spolu s metodikem prevence projevy zneužívání návykových  látek a ostatní sociálně patologické jevy/šikanování, vandalismus,  brutalita, kriminalita/, navrhuje nápravná opatření    
 • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s Policií ČR    

Školní metodik prevence:

Mgr. Zuzana Majdyšová
Email: majdysova@zssvetle.cz
Tel: 596 411 038, konzultační hodiny: středa 7.00-7.45, ostatní dny dle dohody

Metodické a koordinační činnosti:

 • koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu    
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na  prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního  zneužívání, rasismu a xenofobie, kriminálního chování, rizikových  projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování    
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování    
 • individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se  sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které  negativně ovlivňují jejich vzdělávání    
 • koordinace a spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy,  které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s  metodikem prevence, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a  institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování    
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah  činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření    

 

Informační činnost:

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice  rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a  formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům    
 • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností    
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování    

Školní speciální pedagog:

Mgr. Alena Urbanová
Email: urbanova@zssvetle.cz
Tel: 596 411 038, konzultační hodiny: středa 8.00-8.45, ostatní dny dle domluvy

 
Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami všech dalších žáků, kteří  potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na  krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Činnost speciálního pedagoga:

 • zajišťování péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami    
 • navrhuje a  pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací a výchovné práce školy    
 • poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami    
 • zajišťuje poradenské konzultace pro zákonné zástupce žáků a pedagogické pracovníky    
 • nabízí poradenskou a konzultační pomoc zákonným zástupcům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami    
 • poskytuje metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky pedagogickým pracovníkům školy, pomáhá  vytvářet a  koordinovat individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory    
 • koordinace spolupráce se speciálním pedagogickým centrem, pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími institucemi z hlediska  řešení problematiky inkluze a integrace žáků    
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít